A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány két éve

Nyomtatóbarát változat
2005. december 19.

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány elmúlt két esztendejének értékelésére december 19-én, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Dísztermében került sor. Az alapítvány tevékenységét Matolcsy György, a Kuratórium elnöke, valamint Balog Zoltán főigazgató értékelte.


Az alábbiakban az értékelés szerkesztett változata olvasható:
A PMA, melyet a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség alapított 2003-ban, első kuratóriumi ülésére 2003 december 1-én került sor. Az alapítvány életre hívásával egy autonóm tudományos műhely jött létre, amely egyebek mellett egy szellemi értékvilág képviseletét tűzte ki célul. Nem a szoros értelemben vett pártalapítványról van szó, a szervezet célja, hogy hozzájáruljon a közéleti műveltség, a politikai kultúra elmélyítéséhez, segítse elő a XX. század két diktatúrája által megtört polgári, keresztény értékrend és hagyomány újraéledését és terjedését, valamint tudományos kutatásokkal segítse a Szövetség működését úgy, hogy a közjó érdekében még hatékonyabban tevékenykedhessen.
Az alapítvány két éve működik, céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végezte el:
2004-ben a munka fő pillérei a kutatások támogatása, pályázatok, konferenciák rendezése, az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos programok támogatása, médiajelenlét biztosítása és képzések indítása.
A PMA által fontosnak tartott kutatások megvalósulásához elismert szakembereket támogatásával járultunk hozzá. Társadalomszerkezeti, településszerkezeti, történeti, etikai és egyházi valamint gazdaságpolitikai kutatások zajlottak a 2004-es esztendőben az alapítvány megbízásából vagy támogatásával. Egyebek mellett – csupán néhányat kiragadva a tavalyi év kutatásai közül – a társadalom makroszerkezetének vizsgálatában, a települések magyarországi változásaiban, összehasonlító kormányzattani kutatásban, valamint a gazdasági növekedés és lakáspolitika kapcsán jutottunk fontos eredményekhez.
Négy témakörben hirdettünk meg pályázatot 2004-ben: uniós csatlakozásunkkal kapcsolatos kérdések vizsgálata, konferenciák szervezése és kiadványok készítése ügyében, a magyar közéleti szereplők, jelenségek, események, folyamatok elemző bemutatására, a közéleti műveltséget elmélyítő felnőttképzési programok készítésére, valamint a magyarországi városok társadalmi, közéleti, demográfiai és infrastrukturális állapotának kutatására, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésre. Kiírásainkra 111 pályamű érkezett be 496 millió forintos igénnyel. Az alapítvány kuratóriuma összesen 34 és fél millió forinttal támogatta a nyertes pályázatokat.
Tizennégy saját konferenciát rendezett az alapítvány 2004-ben, melyek egyebek mellett demográfiai, gazdasági, a civil szervezetek feladatai, uniós csatlakozásunk, valamint a magyarság életminősége témakörökben valósultak meg, illetve a támogatott kutatások eredményeit ismertették a szakemberek.
Számos, az európai uniós csatlakozásunkkal kapcsolatos programot támogatott az alapítvány az elmúlt évben: az „Ismerjük meg együtt az Európai Uniót!” nagyszabású rendezvénysorozatát kiemelt támogatásban részesítettük. A Kor-Határ Alapítvány „Szabad Európa Ifjúsági Fesztiválját” és a Magyar Páneurópa Unió „Páneurópai piknik” rendezvényét, az Andrássy Egyetem: A nemzeti parlamentek az EU-ban – tanulságok a csatlakozó országok számára című konferenciáját szintén támogattuk.
A PMA médiajelenlétének megalapozására saját műsort indítottunk „Európai fordulat” címmel a Hír Tv-ben, kéthetente péntek esti időpontban, majd gazdaság- és társadalompolitikai havi folyóirat megjelenését készítettük elő, mely Polgári Szemle címen 2004. decemberében jelent meg először.
Az alapítvány egyik fontos feladata a különféle képzések indítása és támogatása. Támogattuk a Tihanyi Alapítvány: A legtöbbet a legjobbakért! megnevezésű képzési programját, A Polgárok Háza ismeretterjesztő és képzési programjai indításához szükséges feltételek megteremtését, valamint egy Észak-kelet magyarországi civil képzési programot. Saját képzéseink szervezését a Polgárok Háza Kht-val közösen valósítottuk meg, erre is támogatást adtunk.
Amennyiben olyan kérelem érkezett alapítványunkhoz pályázaton kívül, amely támogatási igény összege jelentősen meghaladta a kereteket, vagy maga a pályázat olyan társadalmi fontosságú, hogy széles körben hasznosítható eredményeket ígért, egyedi döntésekkel is ítéltünk meg támogatást. Így, csupán néhányat kiemelve, hozzájárultunk a Millennium Intézet Várostudás Kollégiuma sorozata, a Független Pedagógus Fórum köznevelési konferenciája, valamint az „Asszonyok a nemzeti egységért” Mozgalom – A nők társadalmi szerepvállalása megvalósulásához.
Könyvek kiadását is támogattuk. Így például Sulyok Dezső: Két éjszaka nappal nélkül, Csontos János: Europa Nova, Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme - A nemzetiségek története Magyarországon, Antalóczy Zoltán: Ilyen az ember, Bakay Lajos: Szélnek eresztett nemzedék stb., valamint Nemeskürty István egy, a teljes magyar történelmet átfogó tankönyvét, amelynek írását 2005-ben is folytatta, s várhatóan 2006 elején jelenik meg.

2005-ben a kutatások, pályázatok, konferenciák, médiajelenlét és képzések mellett új feladatként jelent meg a külföldi kapcsolatok mélyítése; az úgynevezett országklubok létrehozása.
Ebben az esztendőben hat pályázatot írt ki az alapítvány. Mivel a PMA által fontosnak tartott helyi közösségek formálódásában, erősítésében nagy szerepük van az adott településen, térségben megjelentetett lapnak, helyi újságok és hírlevelek megjelentetésére írt ki pályázatot. 29 beadványt támogattunk az idei esztendőre és 2006-ra is egyenként 1-1 millió forinttal. A helyi rendezvényeknek ugyancsak közösségformáló szerepük van. Az erre a célra kiírt pályázatra 101 kérelem érkezett, amelyek közül 76-ot talált a kuratórium támogatásra érdemesnek. Erre a célra összesen 24 millió 700 ezer forintot osztott szét az alapítvány. A könyvkiadásra kiírt pályázaton elsősorban a társadalomtudományok (történelem, közgazdaságtan, jog, politika, szociológia stb.) körében megjelentetni kívánt könyveket támogattuk. Így például Concha Győző: A konzervatív és a liberális elv (válogatott tanulmányok), Barcsi Tamás : Az ember méltósága, A XXI. Század Intézet: Az amerikai konzervativizmus fő áramlatai 1945-2002, Tellér Gyula: Esszék, tanulmányok I-II., a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által kiadott, A kereszténység megújítja a világot, valamint Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről című kötetek létrejöttéhez járult hozzá a PMA kuratóriuma.
Az idén először emléktáblák elhelyezésére is hirdetett pályázatot a PMA azok számára, akik a nemzeti elkötelezettség és a kereszténydemokrata szellemiség erősítése céljából, a politikai kultúra, a lokálpatriotizmus fejlesztése érdekében bronzdombormű elhelyezésével emléket kívánnak állítani lakóhelyükön méltatlanul elfelejtett vagy a rendszerváltozás előtt szándékosan mellőzött személynek, illetve a polgári oldalhoz köthető eseménynek. Eddig tizenegy emléktábla elhelyezéséhez járult hozzá a kuratórium, így például a pestújhelyi Klebelsberg Kúnó, valamint a hajdúdorogi 56-os domborműéhez.
A PMA a társadalomtudományok (történelem, közgazdaságtan, jog, politika, szociológia stb.) körében munkacsoportok, szellemi műhelyek, magánszemélyek olyan kutatási programjainak támogatására is meghirdetett pályázatot, amelyek eredményeikkel közvetve vagy közvetlenül elősegítik a magyar politikai kultúra fejlesztését, a politikai szféra és az állampolgárok kapcsolatának erősítését. A pályázatra beérkezett témák közül összesen 27-et támogatott az alapítvány.
Az idei évben támogatott kutatásaink leginkább társadalom- és gazdaságpolitikai témájúak voltak. Emellett politikatörténeti kutatásokat is végeztettünk, egyebek mellett a Fidesz eredettörténetéről, és 1956-ról. A szlovákiai társadalmi és gazdasági tapasztalatok összegyűjtésével, kutatásával a komáromi Selye János Egyetem fiatal munkatársait bíztuk meg.
Médiaszerepléseink között fontos szerepet szánunk a Polgári Szemlének, amely havonta jelenik meg. A társadalom- és gazdaságpolitikai témájú cikkek mellett a tematikus szerkesztési elv szerint elismert szakemberek által írott cikkekben több problémát jár körbe az újság egy-egy lapszáma. Így például szó volt a felsőoktatásról, a globalizációról, a korrupcióról, a lakáspolitikáról valamint a gazdasági stratégiáról. Az alapítvány a Polgári Szemle mellett egyéb kiadványokat is megjelentetett Tények és Trendek, Gazdaságpolitikai Műhely füzetek címmel, valamint szemlét készített a jelentős külföldi lapok hazánkkal kapcsolatos, vagy bennünket is érintő cikkeiből. Október végén új műsorunk indult a Hír TV-ben Irányadó címmel, amely leginkább adó- és gazdaságpolitikai szempontból tájékoztatja a nézőket.
Ebben az esztendőben is számos konferenciát rendeztünk és támogattunk. Egyebek mellett részt vettünk a Polgári Kormányzás 2006 konferencia-sorozat szervezésében, amely a kulturális, oktatási, egészségügyi, gazdasági és honvédelmi témákról szólt. A családpolitika a polgári értékrend egyik fontos része. A Kárpátok Szociális Alapítvánnyal közösen rendeztük meg a Családok Európája című konferenciát. Ugyanúgy kiemelt figyelmet fordítunk a határon túli magyarokra is. Két konferenciát szerveztünk ezzel kapcsolatban az idén: a Hans Seidel Alapítvánnyal összefogva a Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében címűt, a Thomas More Institut és Pro Minoritate-vel közösen pedig a Kisebbségi jogok és stabilitás Közép-Kelet-Európában konferenciát. Ezek mellett egyházi és egyéb témákban is szerveztünk konferenciát, beszélgetéseket.
Idén márciusban létrehoztuk a Civil Egyeztető Fórumot, amelynek célja a civil társadalom erősítése, a vélemény, információ és tapasztalatcsere, a civil érdekek közvetítése, a szabályozási, törvényhozási háttér megismerése, lehetséges alakítása egyeztetett elvek mentén, jogszabály-előkészítése útján, a civil társadalom problémáinak követése, igény szerinti kutatása, aktív segítségnyújtás pályázati, jogi, szervezési és szervezet-alakítási ügyekben, valamint a civil-oktatás és továbbképzés különböző szintjeinek, szintereinek támogatása. A Polgárok Házában civil pályázati tanácsadó iroda működtetését támogattuk.
Az alapítvány által létrehozott másik önálló szervezet, az Egyházi Egyeztető Tanács, amely rendszeresen ülésezik és a történelmi egyházak képviselőivel egyeztet, több sikeres konferenciát tudhat maga mögött az idén is. Így például az Egyházi iskolák nehéz évei, valamint a Keresztények a társadalomban című konferenciák megszervezésében vállalt fontos szerepet. Alapítványunk a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel együttműködve is több sikeres szakmai konferenciát szervezett.
Több egyházi kutatással és programok szervezésével a Keresztény Közéleti Akadémia Alapítványt és a Református Kulturális és Közéleti Központ Alapítványt bíztuk meg.
A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával 2005. év elején idegen nyelvű Fórumok, országklubok létrehozására került sor, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson Magyarországon élő külföldi döntéshozók, illetve magyar konzervatív politikusok számára a rendszeres informális véleménycserére. Az egyes Fórumokon résztvevők az azonos anyanyelvű, valamint földrajzilag, politikailag egymáshoz kapcsolódó államok Magyarországon élő, vagy rendszeresen itt tartózkodó, a magyar politika, gazdaság, kultúra iránt érdeklődő, befolyásos személyiségeiből kerülnek ki. A rendezvényeken, melyekre jellemzően üzleti reggeli formájában kerül sor, a külföldi meghívottakon kívül a magyar közélet vezető konzervatív személyiségei vesznek részt, ily módon a bevezető előadások témájához kapcsolódva alkalom nyílik kötetlen, közvetlen véleménycserére is a résztvevők között. A rendezvényeken elsősorban kül- és belpolitikai, gazdasági, és pénzügyi témájú előadásokra kerül sor. Az alapítvány a Német Klub Budapest, a Budapesti Frankofon Fórum, A Budapest Japán Fórum, a Budapest Olasz Fórum valamint a Budapesti Atlanti Fórum nevű országklubokat hozta létre. Az alapítvány a jövőben tovább kívánja bővíteni e szervezeteinek számát.
Ebben az esztendőben is fontos szerepet szántunk a képzéseknek. Az alapítvány által létrehozott és működtetett Képviselői Közéleti Akadémia 350 ember közéleti képzését tette lehetővé három intenzív hétvégi és négy másfél napos képzéssel. Az Akadémia tanári kollégiuma is létrejött, akikkel rendszeresen konzultáltunk a képzésekről. Saját képzésünk mellett támogattuk a Civil Közéleti Akadémia, az Ifjúsági Közéleti Akadémia, az Észak-kelet magyarországi civil képzési program folytatását és a Népfőiskola Alapítvány képzéseit.
Az idén két nagy rendezvény megszervezésében vállalt szerepet az alapítvány: a kőszegi Fesztivál a határon ifjúsági közéleti fesztivált anyagilag támogatta és a program tematikai kidolgozásában, az előadók kiválasztásában is részt vett. Kötcsén pedig a polgári értelmiségiek kötetlen találkozóját rendezte meg olyan neves előadók részvételével, mint az USA-ban élő Demény Pál demográfus, Lánczi András, Seregély István vagy Ádám Veronika. A Gazdasági Konzultáció egyik nagy vállalkozása az alapítványnak. A PMA dolgozta ki teljes egészében a programokat, s azok lebonyolítását is mi végeztük. A hetente 2-3 rendezvényt lebonyolító programsorozat részeként a határon túl is zajlottak események, de párbeszédet folytattunk többek között a női vállalkozókkal és a roma vállalkozókkal is. A gazdasági konzultáció középpontjában az áll, hogy az általunk szükségesnek tartott jelentős adócsökkentés részleteit, a gazdaság minden szereplőjének megmutassuk, és kibontakozzon a konzultáció végére egy szakmai konszenzus, egy szövetség, egy egyetértés, a magyar gazdasági élet szereplői és miközöttünk, a tekintetben, hogyan lehet végrehajtani legtöbb gazdasági haszonnal az adócsökkentést.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább